WBO participeert niet in eerste Oldenzaalse hof

Hoe kan het dat als je beide gelooft in vernieuwende en collectieve woonconcepten voor senioren er toch geen verdere samenwerking mogelijk is?  Met die vraag is het bestuur van de lokale vereniging Noabershof Olnzl  het gesprek aangegaan met de directie van de WBO.

Het niet participeren van de WBO Wonen in het te realiseren hof aan de Thijsniederweg is een grote teleurstelling voor Noabershof Olnzl en haar landelijke stichting Knarrenhof.  Maar, zo bleek al snel in het gesprek, dat is het ook voor de WBO.  Hoewel de belangen en inzichten, als het gaat om ouderenhuisvesting, betaalbaar wonen en doorstroming op de woningmarkt nagenoeg identiek zijn blijkt het in de realisatie van het hof aan de Thijsniederweg toch niet synchroon te kunnen lopen.

Noabershof Olnzl streeft er naar om in elke wijk van Oldenzaal een zogenaamd knarrenhof te realiseren. Een woonvorm waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen. In een woning die voor iedereen bereikbaar, betaalbaar,  levensloopbestendig en duurzaam is. Vanuit die gedachte is de wens ontstaan om in een hof, naast koopwoningen, ook sociale huurwoningen te realiseren. Dat betekent  samenwerken met de lokale woningcorporatie. In de afgelopen jaren is er dan ook veelvuldig contact geweest met WBO Wonen in Oldenzaal. Contacten die in ieder geval hebben geleid tot een uitgesproken ondersteuning door WBO Wonen van het initiatief voor een hof (WBO is officieel intentiepartner van Noabershof Olnzl). Helaas komt het er echter niet van dat WBO ook sociale huurwoningen gaat aanbieden in het hof.

De voor sociale huur erg hoge grondprijs die de gemeente hier vraagt,  de bouwkosten die horen bij levensloopbestendig wonen,  de gekozen architectuur en het indelingsprogramma van de woning leiden tot  stichtingskosten  welke WBO Wonen te hoog vindt om de woning voor haar doelgroep goed verhuurbaar te kunnen maken. Daarnaast speelt ook mee dat het bouwconcept van Knarrenhof te veel afwijkt van de gebruikelijke manier van werken van WBO Wonen. De combinatie van deze zaken heeft geleid tot het besluit van WBO Wonen om niet te participeren.  Nogmaals: een besluit dat zowel door de landelijke stichting Knarrenhof,  de lokale vereniging Noabershof Olnzl als WBO Wonen wordt betreurd.

Met dit besluit van WBO Wonen gaat het hof aan de Thijsniederweg dus een wat andere invulling krijgen.  Naast de geplande koopwoningen zal worden geprobeerd,  ook al is het moeilijk en werkt het tij niet mee,  om toch ook een aantal woningen voor de smalle beurs gerealiseerd te krijgen. Zogenaamde sociale koopwoningen.

Noabershof Olnzl en WBO Wonen hebben geconstateerd dat hun visie op wonen, zorg en levensloopbestendigheid -zeker in relatie tot de dubbele vergrijzing die we als samenleving gaan doormaken-  voor een zeer groot deel overlappend is.  De ambitie van beiden om die visie praktisch en integraal gekoppeld te krijgen aan de wijk  (in samenwerking met alle andere partners die een betrokkenheid hebben op wonen en zorg)  zal er voor zorgen dat het wederzijdse contact blijvend is. WBO Wonen is en blijft een intentiepartner van Noabershof Olnzl.